5.5″ White Teaspoon
6.5″ White Knife
6.5″ White Fork
6.5″ White Spoon
5.5″ Black Teaspoon
6.5″ Black Knife
6.5″ Black Fork
6.5″ Black Spoon